:: Algemene Voorwaarden – Licht & Geluid

TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en facturen afgesloten door SPD Systems. De klant stemt automatisch in met deze voorwaarden en de algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

OFFERTES EN PRIJZEN

Alle onze prijzen zijn exclusief BTW. Het standaard btw-tarief is 21%.

Wat niet wordt opgenomen in de offerte, is niet inbegrepen en kan leiden tot een meerkost.

Offertes zijn 30 dagen geldig en slechts bindend als de klant ondertekend of bevestigt.

UITVOERING

Tijdens de uitvoering van de werken kunnen beide partijen in onderling overleg en schriftelijk de uit te voeren werken wijzigen of aanvullen. Indien dit een wijziging in prijs met zich mee zal brengen, zal SPD Systems de klant hierover inlichten.

De geleverde en geplaatste goederen blijven eigendom van SPD Systems.
SPD Systems heeft het recht de prestaties te schorsen in geval van het onbetaald blijven van vorige facturen.

Bij overmacht welke de uitvoering van de werken verhindert of vertraagt, ontheft SPD Systems van iedere aansprakelijkheid en kan de overeenkomst schorsen, ontbinden of herleiden zonder enige schadevergoeding of aansprakelijkheid.

BETALINGEN

Facturen dienen betaald te worden bij leveren van de goederen. Dit in contante cash of met bewijs van overschrijving. SPD Systems mag ten alle tijden een waarborg vragen.

In geval van laattijdige betaling zal op het factuurbedrag of op het openstaande saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar verschuldigd zijn. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaal nog verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro

Wij behouden ons het recht voor om betaling van voorschotten te vragen. Indien hieraan niet voldaan wordt, behouden wij ons het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zolang te schorsen.

ANNULATIEREGELING

Indien de klant annuleert, gelden volgende tarieven:

– meer dan 30 dagen voor aanvang huurperiode: geen kosten
– tussen de 5de en 30ste dag voor aanvang huurperiode: 50% betalen van het totaal huurbedrag
– tussen de 1ste en 4de dag voor aanvang huurperiode: 75% betalen van het totaal huurbedrag

VERANTWOORDELIJKHEID

  • De huurder is verantwoordelijk voor de nodige instanties/documenten SABAM/politie/brandweer/vergunningen/verzekeringen…
  • Als huurder bent u ook verantwoordelijk voor eventuele geluidsoverlast/gehoorschade/ongevallen/elektriciteitspannes/…

Deze kunnen in geen enkel geval verhaald worden op SPD Systems.

  • De gehuurde goederen blijven eigendom van SPD Systems en kunnen onder geen enkele voorwaarden verkocht of in beslag genomen worden.
  • De huurder blijft verantwoordelijk voor de gehuurde goederen.
  • Het personeel van SPD Systems heeft ten alle tijden gratis toegang tot het verhuurd materiaal.

SCHADE EN GEBREKEN

SPD Systems verhuurt in goede staat al hun goederen en wensen deze in dezelfde staat terug te krijgen.
Schade of gebreken aan de gehuurde goederen dienen onmiddellijk vermeld te worden door de huurder.
Alle schade, die gemaakt worden door de gebruiker, dient binnen de 14 dagen vergoed te worden door gebruiker/huurder.
Bij onherstelbare schade of diefstal wordt de nieuwprijs aangerekend.

HUURPERIODE

De huurperiode wordt bepaald op het moment van de bestelling van de huurmaterialen. Een huurdag loopt van 12u tot 12u tenzij anders afgesproken.
Indien de huurmaterialen later teruggebracht worden dan het opgegeven uur, dan wordt er een extra huurdag aangerekend.
Onderverhuren of in bruikleen geven aan derden is enkel toegelaten vermits een schriftelijke toestemming van SPD Systems.

LOCATIE

U dient aan de ingang van de locatie voldoende plaats te voorzien om te laden en te lossen.

Wanneer de locatie moeilijk bereikbaar, zoals trappen e.d., is dient u ons dit te melden.

De locatie moet ten alle tijden toegankelijk zijn voor SPD Systems.

GELUIDSNORMEN

SPD Systems kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de toepassing van de op grond van de wettelijke reglementering geldende geluidsnormen.

In geval van overschrijding van deze geluidsnormen zijn de boetes of sancties steeds ten laste van de huurder.