:: Algemene Voorwaarden – Elektriciteitswerken

TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en facturen afgesloten door SPD Systems. De klant stemt automatisch in met deze voorwaarden en de algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Wij behouden ons het recht voor om onze voorwaarden op ieder moment aan te passen. Onze gewijzigde algemene voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf de kennisgeving.

OFFERTES EN PRIJZEN

Alle onze prijzen zijn exclusief BTW. Het standaard btw-tarief is 21%. Wanneer de klant voldoet aan de voorwaarden kan hij genieten van het verlaagd btw-tarief van 6%.
Wat niet wordt opgenomen in de offerte, is niet inbegrepen en kan leiden tot een meerkost.

Offertes zijn 30 dagen geldig en slechts bindend als de klant ondertekend of bevestigt.

In geval van annulering van de offerte is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van de waarde.

UITVOERING

Tijdens de uitvoering van de werken kunnen beide partijen in onderling overleg en schriftelijk de uit te voeren werken wijzigen of aanvullen. Indien dit een wijziging in prijs met zich mee zal brengen, zal SPD Systems de klant hierover inlichten.

De geleverde en geplaatste goederen blijven eigendom van SPD Systems tot volledige betaling van de factuur. SPD Systems heeft het recht de prestaties te schorsen in geval van het onbetaald blijven van vorige facturen.

Bij overmacht welke de uitvoering van de werken verhindert of vertraagt, ontheft SPD Systems van iedere aansprakelijkheid en kan de overeenkomst schorsen, ontbinden of herleiden zonder enige schadevergoeding of aansprakelijkheid.

KLACHTEN

Klachten dienen schriftelijk gemeld te worden binnen 8 dagen na factuurdatum. Geen enkele klacht ontheft de koper van zijn betalingsverplichting.

GARANTIE

Op de geleverde goederen staat een wettelijke garantie van 2 jaar. SPD Systems geeft 1 jaar garantie op de uitgevoerde werken.

BETALINGEN

Facturen dienen betaald te worden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.

In geval van laattijdige betaling zal op het factuurbedrag of op het openstaande saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar verschuldigd zijn. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaal nog verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro

Wij behouden ons het recht voor om betaling van voorschotten te vragen. Indien hieraan niet voldaan wordt, behouden wij ons het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zolang te schorsen.